Dječja kuća Borovje

Program prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži koji djeluje u lokalnoj zajednici Borovje (otvoren je i za stanovnike svih dijelova Grada Zagreba i uže okolice) pruža djeci starosti od 4 do 18 godina zanimljive, poticajne i kreativne sadržaje usmjerene na primarnu prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladih kao i zlostavljanja i zanemarivanja djece i mladih.

dinamika provedbe:

Dječja kuća Borovje otvorena je svakim radnom danom u vremenu od 9 do 20 sati, preventivne radionice se održavaju većinom u popodnevnim satima dok se individualni susreti održavaju prema dogovoru s korisnicima. Za vrijeme svih školskih praznika, Kuća je otvorena 3 sata dnevno za vrijeme kojih se održavaju kreativno-socijalizacijske radionice. Tijekom školske godine 400 djece se uključi u aktivnosti ovog programa.

aktivnosti:

  •     preventivne radionice (sadržajno radionice iz područja interesa djece: strani jezici, ples, novinarstvo, informatičke,likovne, literarne, dizajnerske, istraživačke itd. s jednakim preventivnim osnovama usmjerenim na prevenciju neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži te zaštitu od svih oblika nasilja)
  •     individualni susreti pomoći pri učenju (sadrži tehnike učenja, načine učenja različitih gradiva i pristupa učenju s naglaskom na poticanje samopouzdanja i samopoštovanja djeteta)
  •     logopedske vježbe (individualni pristup djetetu s poteškoćama, pisanja , čitanja, i izgovora općenito)
  •     kreativno-socijalizacijske radionice (radionice koje se održavaju tijekom školskih praznika a sadrže elemente svih preventivnih radionica za vrijeme redovitog programa)

voditelji radionica:

volonteri – studenti završnih godina humanističkih fakulteta (psihologija, socijalni rad, edukacijsko-rehabilitacijski) posebno educirani iz područja vještina savjetovanja te uključeni u kontinuiranu doedukaciju i superviziju

razina provedbe:

     lokalna